zde můžete mít reklamu
  • top banner
side banner

 

Všeobecné obchodní podmínky portálu KrasaOnline.cz

(pro firmy)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Fyzická osoba Kateřina Křížková, se sídlem Bořivojova 1075/38, 130 00 Praha 3, IČ 74254561, DIČ CZ8161280061, zapsána v ŽR MČ Praha 3, č. j. UMCP3/4962/2009/Dvo/2. (dále jen „Provozovatel") je mimo jiné Provozovatelem internetových stránek Krása-Online.cz (dále jen "Portál") dostupného z adresy (URL)  https://www.KrasaOnline.cz. Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Portálu Provozovatele k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků, kterými jsou např. reklamní bannery, profilové karty, odkazy na jednotlivé internetové stránky nebo jiné subjekty zařazené v katalogu (dále jen „Reklama") umístěném na Portálu dostupném na adrese www.KrasaOnline.cz a to v souladu s platnou nabídkou a pravidly Provozovatele.

1.2. Fyzická nebo právnická osoba, a to jako přímý zákazník registrující se a objednávající Reklamu na Portálu (dále jen „Inzerent").

1.3. Na portál lze přidávat pouze Reklamu Inzerentů s aktivní činností působící na území České republiky.

 

 2. REGISTRACE 

2.1. Zájemce o Reklamu je povinen se nejprve zaregistrovat jako Inzerent do firemního účtu (dále jen jako „Účet inzerenta") přes webové rozhranní na Portálu Provozovatele dostupné na https://www.krasaonline.cz/registrace.html nebo požádat o registraci Provozovatele stránek, který na základě sdělených informací vytvoří zájemci Účet inzerenta a zašle mu elektronickou poštou přístupy do účtu interenta. Zájemce je povinen si veškeré Provozovatelem uvedené informace překontrolovat, pořípadě provést změnu ve svém Účtu inzerenta nebo o tuto změnu požádat Provozovatele.

2.2. Odesláním registrace pomocí tlačítka „Zaregistruj mě" a vytvořením Účtu Inzerenta má Provozovatel za to, že se Inzerent seznámil s těmito obchodními podmínkami a informacemi o ochraně osobních údajů (dále jako  „VOP"). Pokud na žádost Inzereta vytvoří Účet inzerenta Provozovatel, zašle znění těchto VOP Inzerentovi prostřednictvím elektronické pošty, před vytvořením Účtu inzerenta. Potvrzením ze strany zájemce nebo uhrazením zálohové faktury za objednanou Reklamu, se má za to, že se zájemce s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi,

 

3. zadávání reklam

3.1. Rezervace 

3.1.1. Reklamu lze rezervovat pomocí elektronické pošty (e-mailu) nebo prostřednictvím svého Účtu inzerenta. Při rezervaci elektronickou poštou Inzerent uvede:

- typ Reklamy o kterou má zájem;

- termín Reklamy;

- jméno a přijmení Inzerenta;

- údaje subjektu pro který Reklamu rezervuje;

- fakturační údaje;

- kontakt.

 

3.2. Objednávka

3.2.1 Reklama se objednává na základě elektronické pošty (e-mailem) nebo přes Účet Inzerenta. 

3.2.2. Inzerent vybere ve svém Účtu Inzerenta typ Reklamy o kterou má zájem a období po které Reklamu objednávám a odešle žádost Provozovateli za použití tlačítka „Objednat“. Takto odeslaná žádost je považována za návrh na uzavření Smlouvy. Ustanovení §1740 odst. 3. občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.3. Údaje uvedené Inzerentem jsou pro účely obchodních podmínek považovány Provozovatelem za správné, přičemž Provozovatel je oprávněn ověřit u Inzerenta správnost těchto uvedených údajů (telefonicky, elektronickou poštou apod.).

 

4. Uzavření smlouvy

4.1. V návaznosti na doručení objednávky Inzerentem Provozovateli, zašle Provozovatel Inzerentovi potvrzení (akceptaci) objednávky. Doručením potvrzení (akceptace) objednávky Inzerentovi je smlouva o poskytování inzertních služeb uzavřena (dále jako „Smlouva").

4.2. Smlouva je uzavřena distančním způsobem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena bez osobního kontaktu mezi Inzerentem a Provozovatelem (spolu jako „Smluvní strany"). 

4.3. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si Inzerent hradí sám a neliší se od běžné sazby účtované jeho poskytovatelem internetového připojení nebo operátorem. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

4.4. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.5. Inzerent bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít s Inzerentem Smlouvu, a to zejména v takovém případě, byl-li v minulosti podstatným způsobem porušen smluvní vztah mezi Smluvními stranami.

4.6. Provozovatel zveřejňuje pouze Reklamu registrovaných Inzerentů, kteří objednali Reklamu, která jim byla Provozovatelem potvrzena (akceptována).

 

5. Předmět smlouvy o poskytování služeb

5.1. Závazky Provozovatele

Předmětem Smlouvy je závazek Provozovatele:

5.1.1. umožnit Inzerentovi založit Účet inzerenta a objednání, rezervaci nebo umístění Reklamy na Portálu Provozovatele na základě úhrady této Reklamy, a to v rozsahu a v termínu uvedeném v objednávce, byla-li tato objednávka akceptována Provozovatelem;

5.1.2. zobrazovat na svém portálu vybrané informace o Inzerentovi s hypertextovým odkazem odkazujícím na Stránku Inzerenta, není-li stanoveno jinak.

 

5.2. Závazky Inzerenta

Předmětem Smlouvy se Inzerent zavazuje, že:

5.2.1. bude po dobu účinnosti Smlouvy Provozovateli poskytovat potřebné informace za účelem jejich zobrazování na Portálu.

5.2.2. bude platit Provozovateli sjednanou odměnu za Reklamu, a to v souladu s čl. 6. těchto Podmínek.

5.2.3. bude udržovat všechny informace aktuální.

5.2.3. bude dodržovat VOP Provozovatele

 

6. Odměna Provozovatele 

6.1. Za Reklamu na Portálu Provozovatele uhradí Inzerent Provozovateli Odměnu dle ceníku uvedeném na stránkách Provozovatele, a to za:

a) zařazení profilu Inzerenta do kategorie, a to ve výši stanovené při objednávce a dle ceníku;

b) Reklamu formou banneru, a to ve výši stanovené dle ceníku;

c) Reklamu dohodnutou individuálně dle specifikace v objednávce, která je Smluvními stranami předem dohodnuta a akceptována.

 

6.2. Odměna Provozovatele je dle Smlouvy hrazena Inzerentem ve formě předplatného na základě zálohové faktury.

6.3. Příslušná částka za Reklamu musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději 3 (tři) pracovní dny před zahájením objednané Reklamy (v případě bannerové reklamy). V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není Provozovatel povinen Reklamu realizovat. V případě Reklamy zařazení profilu Inzerenta do kategore je Reklama spuštěna dnem úhrady zálohové faktury na účet Provozovatele.

6.6. Informace k platbě včetně čísla účtu Provozovatele a variabilního symbolu platby zašle Provozovatel elektronickou poštou Objednateli spolu se zálohovou fakturou. Objednatel je povinen uhradit platbu v souladu s těmito pokyny a společně s variabilním symbolem platby.

6.7. Provozovatel přijímá úhradu odměny za Reklamu bezhotovostně (převodem na bankovní účet). Připsáním příslušné částky na bankovní účet Provozovatele je závazek Inzerenta splněn.

6.8. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a ke všem uvedeným částkám bude připočtena sazba DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

6.9. Fakturu s náležitostmi daňového dokladu vystaví Provozovatel do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění, kterým je den vystavení daňového dokladu, den přijetí úplaty nebo den poskytnutí služby, a to tím dnem, který nastane dříve.

6.10. Daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji dle příslušné objednávky či zálohové faktury. Doba splatnosti faktur činí 14 (čtrnáct) dnů od data vystavení. V případě prodlení s jejich úhradou je Provozovatel oprávněn účtovat Inzerentovi za každý započatý den prodlení, úrok z prodlení, ve výši 0,05 % z dlužné částky.

6.11. Práva a povinnosti těmito VOP neupravené, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

7. Reklamace, odpovědnost za vady a za škodu

7.1. Odpovědnost za vady, reklamace

7.1.1. V případě vad Reklamy, kterými se rozumí zejména vadné nebo neúplně realizované plnění Provozovatele, oproti podmínkám výslovně sjednaným v objednávce, vzniká Inzerentovi nárok na náhradní plnění, tj. na opětovnou bezplatnou realizaci těch plnění, která nebyla poskytnuta bezvadně. Za vady Reklamy se považuje nefunkčnost dynamických prvků Reklamy, nefunkčnost prokliku na Stránku Inzerenta a prodlení s realizací Reklamy ze strany Provozovatele, to vše pod podmínkou, že jsou tyto vady způsobeny porušením některé z povinností Provozovatele dle těchto Podmínek nebo dle Smlouvy.

7.1.2. V případě, že Inzerent prokáže, že případné náhradní plnění dle čl. 7.1.1. pro něj nemá hospodářský význam, má Inzerent nárok na přiměřenou náhradu v podobě slevy z ceny Reklamy, která bude určena dle ceny nerealizovaného či vadně realizovaného plnění Provozovatele.

7.1.3. Inzerent je povinen reklamovat vady Reklamy pomocí elektrinické pošty info@krasaonline.cz bez zbytečného odkladu poté, co je mohl zjistit, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne spuštění Reklamy, jinak její nároky z vad zanikají.

7.1.4. Za vadné plnění Provozovatele se však nepovažují zejména:

a) výkyvy v návštěvnosti Portálu Provozovatele;

b) výpadky či vady Reklamy, které byly zapříčiněny Inzerentem, třetí osobou nebo technickou či jinou překážkou, která nastala nezávisle na vůli Provozovatele, a která mu neumožňuje její odstranění, např. technická závada na straně Inzerenta nebo jiné třetí osoby poskytující Inzerentovi či Provozovateli služby relevantní pro funkčnost Reklamy (výpadkem sítě hostingového centra, ve kterém jsou umístěny technické prostředky Provozovatele atd.);

c) výpadky či vady Reklamy způsobené tzv. okolnostmi vylučujícími odpovědnost, kterými se pro účely těchto Podmínek rozumí zejména nepříznivé povětrnostní vlivy, povodně, úder blesku, stávka zaměstnanců poskytovatele služeb relevantních pro řádnou funkčnost Reklamy, válka atd.

 

7.2. Odpovědnost Provozovatele za škodu

7.2.1. Provozovatel odpovídá Inzerentovi za škodu zapříčiněnou zaviněným porušením jeho smluvních povinností do výše podle čl. 7.2.2. Provozovatel však neodpovídá za škody způsobené v důsledku okolností uvedených v čl. 7.1.4.

7.2.2. Inzerent akceptuje okamžikem uzavření Smlouvy, že právo Inzerenta na náhradu škody je ve všech případech omezeno, a to na částku maximálně ve výši 50 % z hodnoty objednané Reklamy, maximálně však do výše 2.000 českých korun.

 

8. Trvání smlouvy o poskytování služeb

8.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu kteroukoliv ze Smluvních stran. V takovém případě je výpovědní doba 1 (jeden) měsíc a počíná běžet doručením výpovědi druhé Smluvní straně. Pro výpověď je možné použít elektronickou poštu. Takto odeslaná výpověď se považuje za platnou.

8.2. V případě, že Inzerent poruší některou svou povinnost vyplývající ze Smlouvy včetně těchto VOP nebo z obecně závazných právních předpisů, může Provozovatel Smlouvu z těchto důvodů vypovědět. Výpověď dle tohoto článku je účinná okamžikem doručení Inzerentovi. Pakliže není smluveno jinak, Smlouva zaniká okamžikem účinnosti této výpovědi.

8.3. Je-li Smlouva ukončena z důvodu porušení některé z povinností Inzerenta, není Provozovatel povinen vrátit Inzerentovi zbývající částku z neposkytnutého plnění.

8.4. Pozastavení Reklamy z jakéhokoliv důvodu, není považováno za ukončení Smlouvy.

 

9. Práva a povinnosti Inzerenta

Inzerent použije pro komunikaci s Provozovatelem e-mailovou adresu info@krasaonline.cz 

9.1. Odpovědnost Inzerenta za obsah:

9.1.1.Inzerent má zodpovědnost za obsah, který zobrazuje prostřednictvím svého Účtu inzerenta na Portálu Provozovatele;

9.1.2. Inzerent odpovídá za řádné poskytnutí informací, které musí být uživateli ze zákona poskytnuty;

9.1.3. Inzerent je povinen dodržovat právní předpisy týkající se specifického produktu (například úprava zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, týkající se reklamy na doplňky stravy a léčivé přípravky, nebo zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, týkající se požadavků na označování volně prodejných léčiv);

9.1.4. Inzerent odpovídá za soulad nabízených služeb či zboží prostřednictvím Portálu KrádaOnline.cz se skutečně dodanými službami či zbožím uživateli.

 

9.2. Další práva a povinnosti Inzerenta

9.2.1. Inzerent není oprávněn užívat jakékoli prostředky neposkytované samotným Provozovatelem k ovlivnění výsledků vyhledávání nebo jiných funkcí Portálu za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí osoby.

9.2.2. Inzerent je povinen prostřednictvím Portálu umísťovat Reklamu pouze na Stránky, jejichž je provozovatelem. 

9.2.3. Inzerent je povinen neprodleně informovat Provozovatele o jakékoli změně jeho údajů, jako změna názvu Stránek, změna sídla nebo jiných fakturačních údajů apod. Předmětem registrace je poskytování služby v souvislosti s konkrétními Stránkami Inzerenta, proto v případě zařazení nových Stránek je Inzerent povinen tyto Stránky registrovat samostatně. Inzerent bere na vědomí, že v případě změny provozovatele Stránek je nutné Účet Inzerenta zrušit pomocí elektronické pošty Provozovatele. Má-li zájem služby Portálu Provozovatele využívat nový provozovatel Stránek, registruje se ke službě jako nový Inzerent. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou Inzerentovi v důsledku nesplnění informační povinnosti nebo neuzavření Smlouvy dle tohoto článku.

 

10. Práva a povinnosti Provozovatele

10.1. Provozovatel, jakožto poskytovatel služeb informační společnosti, ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, neodpovídá za obsah zveřejňovaný Inzerenty na Portálu KrásaOnline.cz s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn oprávněnými osobami, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní. Tato odpovědnost Provozovatele nemá žádný vliv na oprávnění Provozovatele dočasně nebo trvale odstranit nebo odmítnout jakoukoli informaci vloženou Inzerentem na Portál v případě, že samostatně získá jakékoli podezření z jeho protiprávního charakteru. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na informace, které nejsou svou podstatou protiprávní, ale jsou způsobilé poškodit dobré jméno a zájmy Provozovatele.

10.2. Provozovatel je oprávněn pozastavit zobrazování Reklamy Inzerenta v případě porušení povinností stanovených těmito VOP, zejména:

10.2.1. uveřejňování informcí a  Reklamy s jakkoli jinak protiprávním obsahem;

10.2.2. provádění zásahů do systému Provozovatele v rámci Účtu Inzerenta za účelem ovlivnění výsledků vyhledávání uživateli nebo využívání nedovolených prostředků ovlivňujících výsledky;

10.2.3. nenahlášení aktualizací identifikačních a kontaktních údajů.

 

10.3. Provozovatel neodpovídá za správné zobrazení infomací a Reklamy Inzerenta a za ztrátu nebo poškození dat, uložených na Portálu Provozovatele. Provozovatel vyvine veškeré možné úsilí k urychlenému odstranění zjištěných chyb u zobrazované Reklamy, nebo částečné či úplné nedostupnosti na Portálu, jsou-li způsobeny důvody na jeho straně.

10.4. Provozovatel je oprávněn vést databázi Inzerentů obsahující jejich identifikační a kontaktní údaje i nadále po ukončení či pozastavení Reklamy, a to pouze ve svém vnitřním systému, tím však nejsou dotčeny povinnosti Provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů, které Provozovatel uvádí v patičce Portálu a se kterými Inzerent souhlasil při registraci.

10.5. Provozovatel je oprávněn (ne však povinen), za účelem bezpečnosti a dodržování VOP namátkově ověřit (formou prokliku) obsah Stránek na které hypertextový odkaz vložený Inzerentem odkazuje.

10.6. Provozovatel neodpovídá za protiprávní jednání Inzerenta.

 

11. Další práva a povinnosti Smluvních stran

11.2. Odpovědnost za obsah Reklamy

11.2.1. Odpovědnost za obsah Reklamy nese v plném rozsahu Inzerent, který zasláním objednávky potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k relevantnímu sdělení.

11.2.2. Provozovatel tímto zdůrazňuje, že se žádným způsobem nepodílí na tvorbě obsahu Reklamy ani cílových URL adres, na které Reklama odkazuje. Provozovatel není povinen dohlížet na obsah Reklamy ani cílových URL adres, na které Reklama odkazuje a není povinen ani vyhledávat skutečnosti a okolnosti prokazující na protiprávní obsah takových informací.

11.2.3. Inzerent je povinen zajistit nezávadnost obsahu Reklamy, zejména to, aby Reklama nebyla v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy, etickým kodexem reklamy vydaného Radou pro reklamu a aby obsah Reklamy nenaplňoval znaky nekalé soutěže. Reklama zadávaná Inzerentem dle Smlouvy dále nesmí obsahovat:

a) Reklamu loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zák. č. 202/1990 Sb., O loteriích a jiných podobných hrách;

b) falešné ovládací prvky, nebo jiné prvky vyžadující reakci od uživatele za účelem zobrazení Reklamy nebo jeho přesměrování na jiné Stránky Inzerenta nebo třetí osoby (zejména vyhledávací políčka, drop-down prvky apod., přičemž není dotčena možnost standardního přesměrování uživatele v rámci Reklamy na základě kliknutí na banner či uvedeného odkazu v profilové kartě směřujícího na  Stránky Inzerenta.

c) grafické prvky kopírující nebo jakkoliv evokující grafické prvky použité na serverech Provozovatele, nebo prvky navozující dojem, že Inzerentem banneru je Provozovatel nebo jiný subjekt provozující daný server;

d)  osobní údaje osob odlišných od Inzerenta a zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl.9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

11.2.4. Inzerent je dále povinen zajistit, aby informace zveřejňované prostřednictvím Reklamy, jakož i stránky na které Reklama odkazuje (cílová URL adresa) a tam nabízené produkty nebo služby byly v souladu s právními předpisy. Protiprávním obsahem se pro účely těchto Podmínek rozumí zejména obsah:

a)      kterým dochází k šíření pornografie, zejména pak sexuálních praktik, které naplňují skutkovou podstatu trestného činu šíření pornografie;

b)     kterým by byla naplněna skutková podstata trestného činu, nebo kterým by došlo k porušení autorských práv (např. zpřístupnění či rozšiřování fotografií a jiných děl bez souhlasu autora, provozování download serverů, crack servery, warez, gamez, zpřístupnění či rozšiřování nelegálních MP3) či průmyslových práv (např. porušení práv k ochranné známce, nebo který by k takovému porušení nabádal či napomáhal;

c)      který napomáhá nebo nabádá k obcházení technických prostředků ochrany autorských práv;

d)     kterým se dopouští podněcování či schvalování trestné činnosti, hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení nebo propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, zejména formou šíření názorů extrémní pravice či extrémní levice;

e)      kterým je protiprávně zasahováno do osobnostních práv třetích fyzických osob či do dobré pověsti právnické osoby;

f)       prostřednictvím kterého se Inzerent nebo třetí osoba dopouští nekalosoutěžního jednání;

g)     kterým dochází k šíření či propagaci jakýchkoliv dalších nezákonných či trestněprávních aktivit.

11.2.5. Dozví-li se Provozovatel o protiprávní povaze obsahu Reklamy ve smyslu čl. 11.2.3. či 11.2.4. těchto VOP, neprodleně Reklamu pozastaví, popř. protiprávní Reklamy odstraní, aniž by Inzerentovi vzniknul nárok na vrácení ceny nebo její snížení. V případě pozastavení nebo odstranění Reklamy je Provozovatel povinen Inzerenta o této skutečnosti neprodleně informovat.

11.2.6. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou kterýmkoliv opatřením dle čl. 11.2.5. Podmínek, a to ani v případě, kdy Inzerent následně prokáže, že obsah Reklamy nebo propagovaných Stránek nebyly protiprávní (např. předložením rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu nebo dohody s osobou, která původně tvrdila, že je obsah závadný).

11.2.7. Inzerent odpovídá Provozovateli za škodu vzniklou v důsledku protiprávní povahy Reklamy, zejména v důsledku povinnosti úhrady sankcí udělených správními orgány nebo v důsledku uplatnění nároků z nekalé soutěže nebo z porušení autorských práv ze strany třetích osob.

 

11.3. Licenční ujednání, právní vady

11.3.1. V okamžiku dodání podkladů k Reklamě Provozovateli (ať už prostřednictvím Účtu Inzerenta nebo pomocí elektronické pošty) dává Inzerent Provozovateli bezúplatně nevýhradní oprávnění k rozšiřování reklamního sdělení sjednaným způsobem, jinak způsobem obvyklým pro daný druh a formát Reklamy. Provozovatel je zejména oprávněn Reklamu sdělovat veřejnosti, zpřístupňovat a rozšiřovat v rámci celosvětové počítačové sítě internet, popř. jinými sjednanými způsoby. Časový rozsah tohoto oprávnění je zpravidla sjednán v Objednávce jako časově vymezené období, po které Reklama běží.

11.3.2. Inzerent prohlašuje, že je oprávněn užít všechna grafická, literární, audiovizuální a jiná díla, která byla použita k vytvoření Reklamy, a to v takovém rozsahu, že žádná práva třetí strany nebrání naplnění účelu Smlouvy, především zpřístupnění Reklamy prostřednictvím internetu ve sjednaném rozsahu. Inzerent dále prohlašuje, že zpřístupněním Reklamy ani jinými sjednanými způsoby šíření Reklamy nebudou dotčena žádná jiná práva třetích osob, zejména práva na ochranu osobnosti, ani nebudou porušeny právní předpisy.

11.3.3. Inzerent odpovídá Provozovateli za škodu způsobenou nepravdivostí prohlášení uvedeného v předchozím odstavci. Inzerent se zejména zavazuje, že uhradí Provozovateli jakoukoliv škodu nebo újmu, která by mohla Provozovateli vzniknout v souvislosti se zpřístupněním Reklamy nebo jinými sjednanými způsoby šíření Reklamy z důvodu neoprávněného zásahu do práv třetích osob nebo porušení platných právních předpisů.

 

11.4. Důvěrné informace, povinnosti mlčenlivosti

11.4.1. Smluvní strany považují veškeré údaje poskytnuté navzájem v souvislosti se Smlouvou (objednávkou) za důvěrné, ledaže se jedná o údaje a informace obecně známé. Důvěrné informace nebudou bez předchozího souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupněny třetí osobě. Porušením této povinnosti mlčenlivosti není:

a)      poskytnutí důvěrných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace a kontrolu činnosti Smluvních stran, ani

b)     poskytnutí důvěrných informací osobám ze zákona vázanými povinností mlčenlivosti (např. notář, advokát, daňový poradce), ani

c)      použití důvěrných informací v souladu se Smlouvou v souvislosti s plněním závazků ze Smlouvy, ani

d)     jiné použití chráněných informací s předchozím souhlasem uděleným druhou Smluvní stranou.

11.4.2. Provozovatel je bez omezení oprávněn poskytnout důvěrné informace též třetí osobě, která byla poškozena v souvislosti s protiprávním obsahem Reklamy uvedené v čl. 11.2 Podmínek.

 

12. Změna Podmínek

12.1. V souladu s ustanovením §1752 občanského zákoníku je Provozovatel oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci Provozovatele s Obchodníky; ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem. Nová verze podmínek se však v žádném případě neužije na objednávky, které byly odeslány ještě za účinnosti předchozí (starší) verze Podmínek. Tyto objednávky se řídí předchozím zněním Podmínek.

12.2. Provede-li Provozovatel změny obchodních podmínek, je povinen oznámit to Inzerentovi alespoň 14 (čtrnáct) dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek prostřednictvím oznámení na Portálu  Provozovatele nebo zasláním nové verze obchodních Podmínek prostřednictvím elektronické pošty Inzerentovi. Nová verze obchodních podmínek bude ve formátu PDF nebo v jiném formátu umožňující zobrazení textové podoby obchodních podmínek a jejich případnou jednoduchou archivaci. Inzerent je oprávněn změny obchodních podmínek odmítnout, a to ve formě výpovědi doručené elektronickou poštou do 14 (čtrnácti) dnů od oznámení změny Provozovatelem. V takovém případě běží výpovědní lhůta 1 (jeden) měsíc. Po dobu trvání výpovědní lhůty se Smlouva řídí dosavadním zněním Podmínek. Neodmítne-li Inzerent změny Podmínek do 14 (čtrnácti) dnů od oznámení změny Provozovatelem, má se za to, že novou verzi (nové znění) Podmínek akceptoval.

12.3. Vyslovením souhlasu s novou verzí Podmínek Inzerentem, pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Veškeré vztahy, těmito Podmínkami neupravené, se řídí platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

13.2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.

13.3. Tyto Podmínky jsou Inzerentům poskytnuty v textové podobě a jsou dostupné na https://www.krasaonline.cz/obchodni-podminky-pro-firmy.html. Interenti jsou oprávněni si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu formou zkopírování textu nebo pořízení printscreenů. 

14.4. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek nebo Smlouvy.

13.5. Provozovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž Inzerent souhlasí.

13.6. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který je přístupný z Portálu Provozovatele na adrese https://www.krasaonline.cz/ochrana-osobnich-udaju.html. Provozovatel je oprávněn tyto zásady o ochraně osobních údajů dle aktuální situace měnit, přičemž je povinen uvědomit o této provedené změně Inzerenta pomocí elektronické pošty.

13.7. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 3. 2021

Počítadlo návštěv